Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w Warszawie Czy chcesz być zbawiony?

 • 23– Pytanie z tłumu: Panie czy tylko niewielu będzie zbawionych?

  24- Starajcie się 2 P 3.8-14

  2P 3:8-14 "(8) Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi
  uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc
  lat jak jeden dzień. (9) Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy,
  chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość
  względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby
  wszyscy przyszli do upamiętania. (10) A dzień Pański nadejdzie jak
  złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły
  rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. (11)
  Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w
  świętym postępowaniu i w pobożności, (12) jeżeli oczekujecie i
  pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa
  w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? (13) Ale my
  oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których
  mieszka sprawiedliwość. (14) Przeto, umiłowani, oczekując tego
  starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez
  nagany, w pokoju."

  2 P.3.14 "Przeto, umiłowani, oczekując tego starajcie się,
  abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, w pokoju."

  24– wejść przez wąską bramę


  Mt 7:13-14

  Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna

  droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy
  przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która
  prowadzi do żywota;i niewielu jest tych, którzy ją znajdują."

  J 10:7-9
  Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec.
  Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja
  jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i
  wyjdzie, i pastwisko znajdzie."


  J 14:6

  Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot,

  nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie."


  24 – wielu będzie chciało wejść, ale nie będą mogli


  Mar 10,23-31

  Mar 10:23-31 "(23) A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł
  do uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy mają
  bogactwa, wejść do Królestwa Bożego! (24) A uczniowie dziwili się
  słowom jego. Lecz Jezus, odezwawszy się znowu, rzekł do nich:
  Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w
  bogactwach, wejść do Królestwa Bożego! (25) Łatwiej jest
  wielblądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do
  Królestwa Bożego. (26) A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili
  między sobą: Któż więc może być zbawiony? (27) Jezus spojrzał
  na nich i rzekł: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga;
  albowiem u Boga wszystko jest możliwe. (28) I począł Piotr mówić
  do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. (29)
  Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by
  opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo
  dzieci, albo pola dla mnie i dla ewangelii, (30) który by nie
  otrzymał stokrotnie, teraz, w doczesnym życiu domów i braci, i
  sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w
  nadchodzącym czasie żywota wiecznego. (31) A wielu pierwszych
  będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi."

  Jak trudno tym którzy mają bogactwa, pokładają nadzieję w 
  bogactwach wejść do Królestwa Bożego. Bogactwo daje przekonanie o
  samowystarczalności oraz fałszywe poczucie bezpieczeństwa.

  Osiągnięcie
  zbawienia przez ludzkie wysiłki jest niemożliwe.


  26 – Pytanie między uczniami : któż może być zbawiony ?

  27 – u Boga jest wszystko możliwe

  28-30 – reakcja Piotra i odpowiedź Jezusa


  25 – Panie otwórz nam / nie wiem skąd jesteście

  Mimo, że słyszeli naukę Jezusa, i przebywali blisko Niego, usłyszeli:
  nie wiem skąd jesteście.

  Mt 7:21-23

  Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa
  Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego,
  który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż
  nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie
  wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu
  cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode
  mnie wy, którzy czynicie bezprawie."

  Mimo,że byli zaangażowani w służbę dla Boga, usłyszeli: nigdy was nie
  znałem.

  27 – odstąpcie ode mnie wszyscy którzy czynicie nieprawość


  Warunkiem bycia z Jezusem jest pełnienie woli Ojca, który jest w niebie.

  Przykład człowieka który zadał osobiste pytanie i dostał wyczerpująca odpowiedź.

  DzAp 16,25-32

  DzA 16:25-32 "(25) A około północy Paweł i Sylas
  modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś
  przysłuchiwali się im. (26) Nagle powstało wielkie trzęsienie
  ziemi, tak że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast
  otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały.
  (27) A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte
  drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że
  więźniowie uciekli. (28) Lecz Paweł odezwał się donośnym
  głosem, mówiąc: Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu
  wszyscy. (29) Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc
  cały, przypadł do nóg Pawła i Sylasa, (30) i wyprowadziwszy ich
  na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony?
  (31) A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i
  twój dom. (32) I głosili Słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy
  byli w jego domu.”

  Pytanie i odpowiedź.

  DzA 16:30-31

  "...i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie,
  co mam czynić, abym był zbawiony?
  A oni rzekli: Uwierzw Pana Jezusa,
  a będziesz zbawiony, ty i twój dom."


  W dzień zesłania Ducha Świętego Piotr głosił:

  DzA 2:21

  Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie."


  DzA 2:37-39

  A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i
  pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr
  do nich: Upamiętajciesię i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa
  Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych,
  a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do
  was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu
  ich Pan, Bóg nasz, powoła."


  Pan Jezus po zmartwychwstaniu powiedział do uczniów:


  Mar16:16
  Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony,
  ale kto nie uwierzy, będzie potępiony."


  Piotr przed przełożonymi i starszymi Żydowskim powiedział:


  DzA 4:12
  I nie ma w nikim innym zbawienia;
  albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom,
  przez które moglibyśmy być zbawieni."


  Apostoł Paweł w swoich listach pisał:

  Ef2:8

  Albowiem łaską zbawieni
  jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;"


  1Tym 2:3-6

  Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce,
  aby wszyscy ludzie byli zbawieni
  i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też
  pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który
  siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono
  we właściwym czasie."


  Drogi przyjacielu dzisiaj jest właściwy czas dla ciebie

  A może oszukujesz swoje serce, mówiąc Panie, Panie?, a kiedy
  staniesz przed Panem będzie to dla ciebie szokiem, że On ciebie nie zna .


  Czy chcesz dołączy do tych co są zapisani jak czytaliśmy w Łuk 13:29


  „I przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i
  zasiądą w Królestwie Bożym."


  Musisz spełnić jeden warunek , to znaczy uwierzyć w sercu swoim w Pana
  Jezusa i wyznać to swoimi ustami.


  Rzym 10, 8-13

  Rzym 10:8-13 "(8) Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie
  jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo
  wiary, które głosimy. (9) Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że
  Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z
  martwych, zbawiony będziesz. (10) Albowiem sercem wierzy się ku
  usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. (11) Powiada
  bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.
  (12) Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden
  jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. (13)
  Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie."

  Czy chcesz dzisiaj być zbawiony?

  Decyzja należy do ciebie.

  2Kor 6:2
  "mówi bowiem: W czasie łaski wysłuchałem cię, A w dniu
  zbawienia pomogłem ci; Oto
  teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia."

  A jeżeli uwierzyłeś i jesteś zbawiony to mimo chwilowych trudności
  i wąskiej trudnej drogi jaką wybrałeś to wiedz tak , jak
  odpowiedział Pan Jezus Piotrowi , a czytaliśmy to w Marka 10
  rozdziale otrzymasz stokrotnie więcej teraz tego co dla Pana
  zrezygnowałeś, a w nadchodzącym czasie żywot wieczny.


Zapraszamy na zgromadzenia

Niedziela godz.10:00, czwartek godz.19:00. Warszawa ul. Kurpiowska 5.