Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w Warszawie Czym jest i co oznacza biblijny chrzest wiary?

 • W wielu wyznaniach chrześcijańskich chrzest wiary praktykowany jest głównie w formie pokropienia (polania) wodą osoby, która do chrztu przystępuje. Powszechnie stosuje się to przede wszystkim gdy przynosi się do chrztu niedawno narodzone dzieci, choć zdarza się, że w ten sam sposób chrzczone są niekiedy osoby dużo starsze. Naucza się też, że chrzest potrzebny jest do zbawienia, gładzi grzech pierworodny, włącza do kościoła, sprawia że człowiek rodzi się na nowo z wody i Ducha. Pismo Święte pokazuje nam jednak coś innego; tak w kwestii formy chrztu jak i znaczenia. Przyjrzyjmy się bliżej co mówi na ten temat Boże Słowo i jakie jest prawdziwe znaczenie chrztu.


  Co to jest chrzest i przez kogo był ustanowiony?

  Pierwszą rzeczą jaką należy podkreślić jest to, że chrzest został ustanowiony przez Pana Jezusa Chrystusa w nakazie wydanym uczniom przed wniebowstąpieniem „I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.
  Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony."
  (Ewangelia wg Marka, rozdział 16 wiersze 15-16). Wykonywanie chrztu jest więc przykazaniem skierowanym do uczniów, (dzisiaj także i do nas) aby szli w świat i chrzcili tych, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa.

  Druga rzecz: chrzest jest symbolicznym i publicznym wyznaniem, że ten kto do niego przystępuję, umarł razem z Chrystusem, został z nim pogrzebany i z nim zmartwychwstał. Apostoł Paweł napisał: „Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.” (list do Rzymian 6.3-4) oraz w liście do Kolosan 2.12: „Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych."

  Chrzest sam w sobie nie gładzi żadnych grzechów, a jest tylko zewnętrznym świadectwem zerwania z grzechem i uczynieniem pokuty. Twierdzenie, że wykonywanie chrztu w odniesieniu do dzieci jest połączone z odpuszczeniem grzechów, szczególnie grzechu pierworodnego jest pomniejszeniem ofiary Pana Jezusa na Golgocie, który swoją krwią zgładził wszelkie grzechy pierworodne i nie pierworodne każdego człowieka z osobna. Czytamy w Ewangelii Jana 1.29: „Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” oraz w 1 liścia Jana 1.7: „Krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu”


  Kto może być ochrzczony?

  W różnych Kościołach chrześcijańskich znane są dwa rodzaje chrztu: niemowląt oraz osób, które są świadome swego pierworodnego grzechu i uwierzyli, że tylko przelana krew Chrystusa na krzyżu może ich od tego uwolnić gdy przyjmą Go jako swojego Zbawiciela. Co nam mówi o tym Biblia?

  Przede wszystkim należy zauważyć, że nie ma w niej żadnego dowodu, że apostołowie lub inni braci chrzcili niemowlęta i dzieci, które z racji wieku są nieświadome swych grzechów. W Nowym Testamencie są za to przykłady ludzi, którzy przystępując do chrztu mieli pełne zrozumienie i wiarę w Chrystusa Jezusa. Oto kilka przykładów:

  Cytowane były już tutaj słowa Pana Jezusa z ewangelii Marka 16.16. „Kto uwierzy i ochrzczony zostanie będzie zbawiony” Zwróćmy uwagę na kolejność: najpierw wiara, potem chrzest. Czytamy dalej: „Kto nie uwierzy będzie potępiony”

  Nie chrzest lecz wiara jest potrzebna do zbawienia może bowiem zajść wypadek, kiedy człowiek uwierzy, a nie ma możliwości przyjęcia chrztu jak np. łotra na krzyżu. Nie mógł się ochrzcić, a mimo to usłyszał od Pana Jezusa „Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju” (Ew. Łukasza 23.43)

  Chrzest eunucha, dostojnika królowej etiopskiej z Dziejów Apostolskich. 8.37-38:

  „Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go”

  Wierzący w Samarii: „Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty” (Dzieje Apos. 8.12)

  Wierzący w Koryncie: „A Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem, także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest. (Dz.Apost. 18.8)

  Wiele też innych przykładów można by przytoczyć na dowód, że chrzest był udzielany na podstawie świadomej wiary tego, który był chrzczony. Nie wyczytamy też, że chrzest przyjął jakiś dorosły niewierzący człowiek. Równie daremnie będziemy szukać w Biblii rodziców chrzestnych – są oni wymysłem następnych stuleci.


  Jak jest forma udzielania chrztu?

  Najpierw zaznaczmy kto może ochrzcić. Jezus Chrystus wyraźnie upoważnił do tego uczniów:

  „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Ewangelia wg Mateusza 28.19) Chrzcić może każdy chrześcijanin jako naśladowca i uczeń Jezusa. Nie jest do tego potrzebne ani ukończenie seminarium, ani święcenia, ani ordynacja. Taka konieczność wynika tylko z ludzkiej tradycji, a nie z Biblii. Apostoł Piotr powiedział kiedyś: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dzieje Apostolskie 5.29)


  Gdzie należy chrzcić? Wszędzie tam gdzie jest woda.

  „Jan także chrzcił w Ainon blisko Salim, bo tam było dużo wody, a ludzie przychodzili tam i dawali się chrzcić” (Ewangelia wg Jana 3.23)

  W cytowanym wcześniej fragmencie o chrzcie eunucha napisano, że gdy on uwierzył „zeszli obaj Filip i eunuch do wody” by chrzest wykonać po czym „wyszli z wody” (Dz.Ap. 8.38-39)

  Biblijny chrzest wiary powinien być wykonywany przez zanurzenie. Nie ma żadnej wzmianki w Piśmie Świętym o święconej wodzie lub chrzcielnicy, o żadnym pokrapianiu czy polewaniu. Jest to kolejny wymysł ludzki. Chrzest powinien też być w miarę możliwości czynnością publiczną.

  Do chrztu nie można tez nikogo zmusić lub za kogoś decydować (jak np. rodzice decydują za swoje małe dzieci). Powinien wynikać z chęci i szczerego pragnienia.

  Podsumowując wszystko wymieńmy najważniejsze prawdy wynikające z Biblii odnośnie chrztu wiary opisane w tym rozważaniu:

  1. Chrzest został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa i jest publicznym świadectwem zerwania z grzechem oraz wyznaniem wiary i przyjęcia Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela.

  2. Chrzest nie gładzi grzechu bo to uczynił za nas Pan Jezus na krzyżu przelewając Swoją krew.

  3. Chrzest jest udzielany na podstawie świadomej wiary, że człowiek jest grzeszny i tylko szczera pokuta oraz przyjęcie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela może go zbawić.

  4. Chrzest odbywa się poprzez zanurzenie w wodzie co symbolizuje oczyszczenie się z grzechów i ponowne narodzenie się do życia w Chrystusie. Sama czynność chrztu nie powoduje wewnętrznej przemiany.


  Módlmy się aby jak najwięcej osób mogło przyjąć Jezusa Chrystusa do serca i dało temu wyraz poprzez chrzest wiary.

  Paweł Sameryt

Zapraszamy na zgromadzenia

Niedziela godz.10:00, czwartek godz.19:00. Warszawa ul. Kurpiowska 5.