Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w Warszawie Jaki jest biblijny Kościół i kim są jego członkowie?

 • Na świecie istnieje wiele kościołów i wyznań, które posiadają swoją odrębną nazwę jednak biblijny Kościół o którym czytamy w Piśmie Świętym jest tylko jeden. Nie myśmy go ustanowili i nikt z ludzi wbrew ich nauce nie jest jego głową. Potwierdzają to słowa apostoła Pawła, który w swoich listach wskazywał, że głową tego Kościoła jest Jezus Chrystus. Żaden człowiek nie ma prawa ogłaszać się głową Kościoła bo Pan Jezus nie potrzebuje na ziemi zastępców gdyż jest wszechobecny.

  Kol. 1.18 : „On także jest głową Ciała, Kościoła”

  Efez. 1.22: „I wszystko poddał po nogi Jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła”

  Efez. 5.23: „Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła, ciała którego jest Zbawicielem”


  Dzisiejszy świat charakteryzuje się odstępstwem od Słowa Bożego i zwraca się w kierunku nauk i praktyk, które przeczą tym zawartym w Piśmie. Dzieje się tak już od dłuższego czasu, ale występuje dziś z coraz większą intensywnością.

  2 Pt. 3.3: „Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości”

  Oznacza to tylko jedno: czas przyjścia naszego Pana jest bliski. Pytanie tylko po kogo przyjdzie i który kościół zabierze do siebie, przecież jest ich tak wiele?

  W pierwszym liście do Tesaloniczan apostoł Paweł napisał:

  „Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem” (1 Tes.. 4.16-17)

  Jest to opis przyjścia Pana Jezusa po Dzieci Boże czyli swój Kościół. Będzie to moment kiedy pierwszy raz Kościół ten zbierze się razem będąc widocznym dla oka ludzkiego.

  Czym jest ten kościół, jaką spełnia rolę w życiu człowieka, co może nam dać i co my możemy zaoferować jemu?

  Aby odpowiedzieć sobie na te pytania przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć co to jest Kościół. Zazwyczaj kojarzony jest z budynkiem, ale Kościół o jakim mowa w Biblii jest czymś innym. Budynek to tylko miejsce gdzie zbiera się Kościół gdyż to ludzie są kościołem, ale tylko nawróceni i zbawieni z łaski przez wiarę. Wbrew powszechnym praktykom członkiem takiego Kościoła nie zostaje się w wieku niemowlęcym po chrzcie. Gdy człowiek się nawraca powierzając swoje życie Bogu wtedy dopiero staje się członkiem tego Kościoła.

  Ew. Marka 16.16 „Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.”

  Nie wystarczy wpisać kogoś na jakąś listę czy przejść określone przez ludzi (nie biblijne) praktyki które pozwolą zaistnieć komuś jako członek. Do Kościoła przyłącza nas sam Pan Bóg. Są to ci, którzy narodzili się na nowo i żyją wyłącznie wedle wskazówek i przykazań zawartych w Słowie Bożym. O tzw. tradycji kościelnej nigdzie w Biblii nie przeczytamy.

  Zadajmy sobie pytanie: czy kościół jest nam potrzebny?

  Kiedyś myślałem, że człowiek jest na tyle samowystarczalny, że jego obecność w kościele i uczestnictwo w jego życiu nie jest mu tak bardzo potrzebne. Może dlatego tak sądziłem, że w tamtym czasie sam miałem niewiele wspólnego z prawdziwym biblijnym Kościołem. Apostoł Paweł pisał natomiast w 1 liście do Korynt. 12.27: „Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami”, a do Rzymian 12.5: „Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich”

  Co to oznacza? Osoba, która jest członkiem Bożego Kościoła opierająca swą wiarę na Piśmie Świętym nie może żyć w pojedynkę. Twierdzenie: – wierzący nie praktykujący – jest wymysłem ludzi, którzy tak naprawdę wolą żyć po swojemu z dala od Boga. Diabeł, przeciwnik Boga, tylko na to czeka. Nic go tak nie cieszy jak to, kiedy ludzie przestają mówić i myśleć o Bogu, o Panu Jezusie, robią to rzadko. Przestają rozważać Słowo Boże, nie czytają go w ogóle lub zaczynają przekręcać je na swój własny użytek. Dlatego by diabeł nie miał do nas dostępu i aby toczyć z nim zwycięski bój, bliska społeczność z Panem i Jego Kościołem jest bardzo potrzebna.

  Efez. 6.10-11: „W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi”

  Inna ważną przyczyną naszej obecności w Kościele jest prowadzone przez niego dzieło ewangelizacji czyli niesienie Słowa Bożego w świat, przekazywanie dobrej nowiny.

  Zauważmy: Pan Jezus nie powiedział: Idźcie, zamknijcie się w swoich domach, izbach, i czekajcie spokojnie na ponowne moje przyjście gdy zabiorę was do siebie. Przed swoim odejściem mówi do uczniów coś zupełnie innego:

  Ew. Jana 28.19-20: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego; ucząc je przestrzegać wszystkiego co wam przykazałem”

  By się do tego przygotować również potrzebujemy Kościoła. Każdy z jego członków ma jakiś dar. Służąc w Kościele, nie służymy jednak dla Kościoła, ale dla naszego Pana. Jesteśmy Jego sługami.

  Apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian 4.5 napisał: „Albowiem nie siebie samych głosimy lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś żeśmy sługami waszymi dla Jezusa”

  Bóg przyłączając kogoś do Kościoła nie popełnia błędu. Wszyscy zbawieni, narodzeni na nowo, którzy stali się Dziećmi Bożymi, a przez to członkami Kościoła Chrystusowego, są mu potrzebni.

  Ważne jest abyśmy służyli Panu darem który posiadamy, a wtedy nasza praca dla Niego przyniesie nam radość i satysfakcję. Poprzez angażowanie się w życie Kościoła (zboru) będziemy czuli się potrzebni. „A tak bracia moi, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu” – I Korynt. 15.58

  Jeśli Jezus Chrystus nie jest głową twojego kościoła zwróć się do Niego jako Zbawiciela, przyjmij Jego Słowo, a powierzając Mu swoje życie staniesz się częścią wielkiego Bożego Kościoła. Pamiętaj: Prawdziwy Kościół składa się ze wszystkich biblijnie wierzących w Pana Jezusa. Jest to jedyny Kościół zbudowany na fundamencie położonym przez apostołów, trzyma się nauki i doktryn które głosili, a które mamy zawarte w Biblii. Efez. 2:20 "zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus"

  Nie ma w nim też hierarchii ani podziału na duchownych i laików jaki istnieje w innych kościołach. Tworzą go wszyscy nawróceni mężczyźni i kobiety, wszyscy chrześcijanie obecni na całym świecie.

  Oto Kościół do którego należy wierzący człowiek. Czy chcesz być członkiem i uczestnikiem takiego Kościoła?

Zapraszamy na zgromadzenia

Niedziela godz.10:00, czwartek godz.19:00. Warszawa ul. Kurpiowska 5.