Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w Warszawie Rozważania

 • Zapraszamy do chwili wspólnej refleksji i zadumy nad Słowem Bożym.

  Błogosławionego czasu.

 • Starajcie się

  Jakuba 1:22-25 "A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu; Bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu."


 • Czy chcesz być zbawiony?

  Czy
  chcesz być zbawiony ?

  Można podzielić ludzi na dwie grupy : mężczyźni i kobiety lub zbawieni i niezbawieni.


  Łuk. 13,22-30

  Łuk. 13:22-30 "I obchodził miasta i wioski, nauczając, i zdążał w kierunku Jerozolimy. I rzekł ktoś do niego: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich: Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam, a on odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić: Jadaliśmy i pijaliśmy przed tobą, i na ulicach naszych nauczałeś; a on powie wam: Nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym. I oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi."

 • Wiara

  W Słowie Bożym mamy zalecenie dla wierzących.
  2 Kor. 13:5 Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli. Dlatego musimy sobie często przypominać.
  Hebr. 11:6 Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają.
  Prawdziwa wiara musi być mocno oparta na faktach z Pisma Świętego.

 • Jaki jest biblijny Kościół i kim są jego członkowie?

  Na świecie istnieje wiele kościołów i wyznań, które posiadają swoją odrębną nazwę jednak biblijny Kościół o którym czytamy w Piśmie Świętym jest tylko jeden. Nie myśmy go ustanowili i nikt z ludzi wbrew ich nauce nie jest jego głową. Potwierdzają to słowa apostoła Pawła, który w swoich listach wskazywał, że głową tego Kościoła jest Jezus Chrystus. Żaden człowiek nie ma prawa ogłaszać się głową Kościoła bo Pan Jezus nie potrzebuje na ziemi zastępców gdyż jest wszechobecny.

 • Pokora - zjazd braci 22.09.2012

  Tekst główny, który był też tematem spotkania, złączył wszystkich uczestników w jednomyślnym głębokim temacie pokory, pochodzi z Słowa przekazanego nam przez apostoła Piotra: „przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje“ (I Piotra 5.5).

 • Droga Zbawienia

  W Piśmie Świętym czytamy, że jedynym Zbawicielem świata jest tylko Jezus Chrystus - Dzieje Apostolskie rozdział 4 wiersz 12: „I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” oraz Ewangelia wg Mateusza rozdział 1 wiersz 21: „A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego”.
  W ewolucji zbawienia możemy wyodrębnić pewne etapy, na które chcemy zwrócić uwagę w niniejszym artykule.

 • Czym jest i co oznacza biblijny chrzest wiary?

  W wielu wyznaniach chrześcijańskich chrzest wiary praktykowany jest głównie w formie pokropienia (polania) wodą osoby, która do chrztu przystępuje. Powszechnie stosuje się to przede wszystkim gdy przynosi się do chrztu niedawno narodzone dzieci, choć zdarza się, że w ten sam sposób chrzczone są niekiedy osoby dużo starsze. Naucza się też, że chrzest potrzebny jest do zbawienia, gładzi grzech pierworodny, włącza do kościoła, sprawia że człowiek rodzi się na nowo z wody i Ducha. Pismo Święte pokazuje nam jednak coś innego; tak w kwestii formy chrztu jak i znaczenia. Przyjrzyjmy się bliżej co mówi na ten temat Boże Słowo i jakie jest prawdziwe znaczenie chrztu.

 • Słowo Boże w życiu człowieka wierzącego

  Słowo Pana na każdy dzień

  Ps 119:145-148 „Wołam z całego serca: Wysłuchaj mnie, Panie! Chcę pełnić ustawy twoje. Wołam do ciebie, wybaw mnie, A będę strzegł świadectw twoich! Wstaję przed świtem i wołam o pomoc: Oczekuję na słowo twoje. Budzę się, zanim zaświta, Aby rozmyślać nad słowem twoim."

  Aktualność i trwałość Słowa Pana

  Ps 119:89 „Panie, słowo twoje trwa na wieki, Niewzruszone jak niebiosa."
  Iz 40:8 „Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki."
  1P 1:25 „ale Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane."

Zapraszamy na zgromadzenia

Niedziela godz.10:00, czwartek godz.19:00. Warszawa ul. Kurpiowska 5.