Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w Warszawie Słowo Boże w życiu człowieka wierzącego

 • Słowo Pana na każdy dzień

  Ps 119:145-148 „Wołam z całego serca: Wysłuchaj mnie, Panie! Chcę pełnić ustawy twoje. Wołam do ciebie, wybaw mnie, A będę strzegł świadectw twoich! Wstaję przed świtem i wołam o pomoc: Oczekuję na słowo twoje. Budzę się, zanim zaświta, Aby rozmyślać nad słowem twoim."


  Aktualność i trwałość Słowa Pana

  Ps 119:89 „Panie, słowo twoje trwa na wieki, Niewzruszone jak niebiosa."
  Iz 40:8 „Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki."
  1P 1:25 „ale Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane."


  Czym jest Słowo Pańskie

  Ps 33:4 „Bo słowo Pana jest prawe, A wszystkie dzieła jego dokonane są w wierności."

  Ps 119:105 „Słowo twoje jest pochodnią nogom moim I światłością ścieżkom moim”

  Ps 18:31 "Droga Boża jest doskonała, Słowo Pańskie jest wypróbowane. Jest tarczą wszystkim, którzy w nim ufają."

  Ps 119:140 „Słowo twoje jest całkowicie czyste, Dlatego kocha je sługa twój."

  Prz Sal 30:5 „Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają."

  Ps 12:7 „Słowa Pańskie są słowami czystymi, Srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym”


  Rezultat Słowa Bożego

  Ps 107:20 "Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć I wyratować ich od zagłady."

  Prz Sal 12:25 „Zmartwienie w sercu człowieka przygnębia go, lecz słowo dobre znowu go rozwesela."

  Jer 23:29 „Czy moje słowo nie jest jak ogień - mówi Pan - i jak młot, który kruszy skałę?"

  Heb 4:12-13 „Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę."


  Zachęta i ostrzeżenie

  Ef 6:17 „weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże."

  Kol 3:16 „Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych;"

  J 12:46-48 „Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. A jeśliby kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, Ja go nie sądzę; nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym;"

  1J 2:5 „Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy."


  Pięć sposobów korzystania ze Słowa Bożego

  1. Słuchanie – nauczanie przez innych.

  Rz 10:17: „Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe”

  Mk 4:33 „I w wielu takich podobieństwach zwiastował im słowo stosownie do tego, jak mogli słuchać."

  2. Czytanie - rozszerza horyzonty

  Kol 4:16 „A gdy ten list będzie u was odczytany, postarajcie się o to, aby został odczytany także w zborze Laodycejczyków, a ten, który jest z Laodycei, i wy też przeczytajcie."

  1Tes 5:27 „Zaklinam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom."

  3. Studiowanie - dostarcza głębi

  Ps 119:27 „Spraw, bym zrozumiał drogi wskazane przez postanowienia twoje, A będę rozmyślał o cudach twoich!"

  Ps 119:33 „Naucz mnie, Panie, drogi ustaw swoich, A będę jej strzegł do końca."

  4. Uczenie się na pamięć

  Ps 119:11 „W sercu moim przechowuję słowo twoje, Abym nie zgrzeszył przeciwko tobie."

  Ps 119:16 „Mam upodobanie w przykazaniach twoich, Nie zapominam słowa twego."

  Dz Ap 20:35 „W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, należy wspierać słabych i pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział: Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać."

  5. Rozmyślanie

  Joz 1:8 „Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło."

  Ps 1:2 „Lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą."


  Błogosławieństwo ze słuchania, czytania i stosowania Słowa Bożego

  Łk 11:28 "On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go."

  Ob J 1:3 „Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski."


  Adam Wójcik

Zapraszamy na zgromadzenia

Niedziela godz.10:00, czwartek godz.19:00. Warszawa ul. Kurpiowska 5.