Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w Warszawie Wiara

 • W Słowie Bożym mamy zalecenie dla wierzących.2

  Kor. 13:5 Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli.

  Dlatego musimy sobie często przypominać.

  Hebr. 11:6 Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają.

  Prawdziwa wiara musi być mocno oparta na faktach z Pisma Świętego.

  Rzym. 10:17 Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.

  Wiara nie jest domysłem, przesądem, spekulacją lub przypuszczeniem. Wiara opiera się na mocy Bożej.

  1 Kor. 2:5 Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

  Wiara oparta na faktach Słowa Bożego uzasadnia i dowodzi tego co niewidzialne.

  Hebr. 11:1 A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.

  Nasza wiara stoi bezpośrednio na fakcie odkupieńczej śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa.

  1 Kor. 15:1-4 A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism . I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism.

  W wierze mamy trwać, pielgrzymować i żyć.

  1 Kor. 16:13 Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni.
  2 Kor. 5:7 Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy.
  Gal. 2:20 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.
  Kol. 2:6 Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w nim chodźcie,

  Wiara wzrasta dzięki przeciwnością i doświadczeniom.

  1 Pt. 1:7 Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus.

  Wiara jest potrzebna we wszystkim i w każdych warunkach. Wiara jest jak gdyby pozostawieniem na całkowitym utrzymaniu Boga, jest to po prostu zależność od Boga.

  Rzym. 1:17 Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

  Musimy nie tylko uczyć się faktów Bożej rzeczywistości, ale poznać Tego, który jest w nich przyczyną i które je podtrzymuje.

  Jan. 17:3 A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.
  2 Pt. 1:2-3 Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę.

  Wiara musi być oparta na pewności, musi być w niej wyrażona znajomość Bożego celu i Bożej woli.

  Efez. 2,8 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar.

  Rezultatem wiary są uczynki.

  Jak. 2,26 Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.
  1 Jan. 5:4 Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.

  Nasza codzienna modlitwa powinna brzmieć:

  Łuk. 17:5 I rzekli apostołowie do Pana: Przydaj nam wiary.

Zapraszamy na zgromadzenia

Niedziela godz.10:00, czwartek godz.19:00. Warszawa ul. Kurpiowska 5.